ฝ่ายพัฒนาวินัยฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)  วิธีการซ่อมคุณลักษณะวิธีการซ่อมคุณลักษณะ

1. ให้นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสาในครอบครัวของตนเอง อาทิเช่น การช่วยเหลืองานบ้านกับพ่อแม่ หรือการทำกิจกรรมกับครอบครัว เป็นจำนวน 3 วัน วันละ 3 ชั่วโมง(เช้า กลางวัน เย็น)
2. ให้ทำส่งในลักษณะรายงาน พร้อมภาพประกอบการทำกิจกรรม และบรรยายรายละเอียด วันละ 1 หน้ากระดาษ
3. ให้นักเรียนส่งงานที่อีเมล์ Yuttakorn26@gmail.com