ประกาศ จากงานสุขภาพอนามัย รายละเอียดเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุของนักเรียน ปีการศึกษา 2564