ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สาขาสาธิตและนิเทศการสอนสังคมศึกษา

[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา] #วันเข้าพรรษา2564

[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]

#วันเข้าพรรษา2564
ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
----
>>> สำหรับวันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง อีกทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา และเพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
...............
>>> นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ อาทิ ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาอีกด้วย

กิจกรรมออนไลน์โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู "รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร"🍃

กิจกรรมออนไลน์โดยนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
"รำลึก 31 ปี สืบ นาคะเสถียร"🍃
ผู้จุดประกายไฟด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เเละสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
.
นักเรียนได้แสดงความเห็นถึงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ เเละได้แสดงความขอบคุณผู้พิทักษ์ป่าที่ได้ปกป้องความสมบูรณ์ของระบบนิเวศไว้ให้แก่สาธารณชน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนในโครงการ Alcob ศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำตัวแทนนักเรียนในโครงการ Alcob ศึกษาดูงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ