ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com 

ติดต่อโรงเรียน : satitpsm.secondary@gmail.com , โทร: 02-260-9986 Fax: 02-258-4106  , 176 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คณะผู้บริหารจากเทศบาลร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนให้การต้อนรับ

คณะบริหารการศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้เข้าพบผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาและเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรนานาชาติบนฐานการวิจัยและสาธิตการสอนที่ส่งเสริมพหุปัญญา ภาวะผู้นำ คุณธรรมและวินัยของผู้เรียนโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือเพื่อจัดเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการส่งเสริม แลกเปลี่ยนและสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน