โครงการบริการวิชาการการทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไป
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ