ผู้บริหารโรงเรียนอาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ สกุลรักความสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
อาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์กันหา ราชโคตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยี
อาจารย์ศรินทร จี้เพ็ชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและพัฒนาวินัย
อาจารย์วนิดา ยาณรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.วรพงษ์ แสงประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรนานาชาติ
อาจารย์ ดร.ยุทธกร ไพรวงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพและการกีฬา
อาจารย์ ดร.จตุพร บรรเริงเสนาะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และบริการชุมชน