ผู้บริหารโรงเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่
ผู้อำนวยการ
อาจารย์ศุภศิษย์
นามโภชน์

รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ธนลาวัณย์
เพียรค้า

รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ
อาจารย์วนิดา
ยาณรักษา

รอง ผอ. ฝ่ายวิจัย นิเทศและฝึกประสบการณ์
อาจารย์ศรินทร
จี้เพ็ชร

รอง ผอ. ฝ่ายกิจการนักเรียน
อาจารย์กันหา
ราชโคตร

รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ ดร.วรพงษ์
แสงประเสริฐ

ผช.ผอ.ฝ่ายหลักสูตรนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุคนธ์ อักษรชู

ผช.ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการชุมชน
อาจารย์ปราโมทย์
แขกระจ่าง

ผช.ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพและบริการชุมชน
อาจารย์ยุทธกร
ไพรวงษ์

ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน