ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จากทางโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียน

ลิงก์แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
คลิก! ลิงก์เข้าแบบสำรวจ
คำชี้แจง :ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถามความต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการจัดสรรวัคซีน

ระบบจะปิดรับแบบสำรวจ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
ท่านสามารถแก้ไขคำตอบของท่านได้ตลอดเวลาจนกว่าระบบจะปิด


* กรอก 1 แบบฟอร์มต่อนักเรียน 1 ท่าน
ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติงานแบบ Work Form Home
ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดต่อ งานการเงิน ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
ได้ทาง E-mail ดังต่อไปนี้ Kanyapat.p2020@gmail.com

ผู้ปกครองของนักเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1-6 ที่ต้องการใบสำคัญรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (ใบเสร็จค่าเทอม)
สามารถส่ง ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวของนักเรียน และที่อยู่ของนักเรียน/ผู้ปกครองสำหรับจัดส่งเอกสาร
มายังอีเมลของงานการเงิน เพื่องานการเงินจะจัดส่งใบเสร็จให้ต่อไป

งานการเงิน ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

24 สิงหาคม 2564เรื่องแจ้งจากฝ่ายวิชาการ

ตามที่โรงเรียนมีการขยายระยะเวลาเรียนในรูปแบบออนไลน์
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นั้น
โรงเรียน โดยฝ่ายวิชาการจึงปรับลดเวลาเรียนในแต่ละคาบเรียน
และเพิ่มช่วงเวลาพักเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ ดังนี้

1. ลดเวลาเรียนเป็นคาบละ 40 นาที

2. เพิ่มเวลาพักระหว่างคาบ 2 ช่วง คือ หลังคาบที่ 2 และคาบที่ 6

3. เพิ่มเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็น 1 ชั่วโมง 15 นาที

4. ม.1- ม.3 ปรับลดคาบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เหลือ 1 คาบ (เรียนในคาบที่ 8)


ทั้งนี้ จะเริ่มใช้เวลาเรียนดังกล่าว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศวันที่ 4 กรกฎาคม 2564