มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด -19
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)