ลาหยุดเรียน
ลาป่วย ให้ส่งใบลาหลังจากกลับเข้าเรียนภายใน 7 วัน                       ลากิจ ให้ส่งใบลาล่วงหล้า 1 วัน
ลาเกิน 3 วัน
หยุดเรียนทุกกรณี ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป นักเรียนต้องทำหนังสือจากผู้ปกครองหรือต้นสังกัด ส่งผู้อำนวยการโรงเรียน ให้นักเรียนถ่ายสำเนาใบลาแจ้งอาจารย์ประจำชั้นรับทราบด้วยตนเอง ก่อนนำส่งที่ฝ่ายพัฒนาวินัย
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
การขอออกนอกโรงเรียนก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชาทราบและลงนามอนุญาตให้นักรเียนออกนอกโรงเรียน แล้วนำมายื่นฝ่ายพัฒนาวินัยและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน