กำหนด
เวลาทำบัตรผู้ปกครองนักเรียนใหม่โรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม/ฝ่ายประถม)
จัดทำบัตรผ่านผู้ปกครองนักเรียนใหม่
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563
สถานที่ ลานจอดรถคนพิการ อาคารที่จอดรถ ชั้น B1 เวลา 08:00 น. -17:00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ วันนักขัตฤกษ์

เอกสารประกอบการขอบัตรผ่าน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
 • สำเนาใบเสร็จค่าเทอม(ค่าลงทะเบียน)
 • สำเนาทะเบียนรถที่จะนำเข้ามารับ - ส่ง นักเรียนตามสิทธิ์ได้ 2 บัตร
  1 บัตร สามารถลงทะเบียนได้ 2 คัน ค่าบัตรใบละ 300 บาท


 • หมายเหตุ ทะเบียนรถชื่อผู้ครอบครองต้องเป็นของผู้ขอทำบัตรเอง กรณีจดทะเบียนเป็นชื่อของผู้อื่น เช่น
  บิดา มารดา เพิ่ม สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอทำบัตร
  คู่สมรส เพิ่ม สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านบุตร
  บุตร เพิ่ม สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร
  พี่ น้อง เพิ่ม สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอทำบัตร และของพี่ น้อง
  ของบริษัท เพิ่ม สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทฯ

  กรณีที่นามสกุลของบุตรไม่ตรงกับผู้ขอทำบัตร เพิ่ม สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร