รวมบทความ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของโรงเรียน สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
(การเรียน SUMMER ในช่วงสถานการณ์โควิด-19)

 • การเรียนออนไลน์ : การเตรียมความพร้อมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • ผู้สอนออนไลน์ : กระบวนทัศน์และการเตรียมพร้อมของอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • การเรียนออนไลน์, ห้องเรียนออนไลน์ : นิยามและความสำคัญต่อผู้เรียน
 • การปรับตัวและการพัฒนาศักยภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • ความพึงพอใจของผู้เรียน : ข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • การวัดและการประเมินผล : ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนออนไลน์
 • ความพึงพอใจของผู้เรียน สัปดาห์ที่ 2 : ข้อมูลจากผู้เรียนสู่การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
 • หน่วยบริการการสอนออนไลน์ : การทำงานของ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และงานระบบเทคโนโลยีสารเทศ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • การจัดหลักสูตรวิชาเอก : แนวคิดเพื่อพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • บทบาทของโรงเรียนสาธิตในฐานะแหล่งเรียนรู้ : สรุปกิจกรรมโครงการ“พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ PSM’s New Normal in Learning Management ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)”
 • กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ : ของผู้สอนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • การเรียนในห้องเรียนออนไลน์แบบ Real-Time : หนึ่งในกระบวนการของ PSM’s New Normal in Learning Management
 • ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ : โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดย ฝ่ายวิชาการและงานยุทธศาสตร์การวิจัยของโรงเรียน